Anyar robah

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Lacak parobahan ka wiki panganyarna na kaca ieu.

Pilihan parobahan anyar Témbongkeun 50 | 100 | 250 | 500 parobahan panungtung ti 1 | 3 | 7 | 14 | 30 poé ka tukang
Sumputkeun pamaké kadaptar | Sumputkeun pamaké anonim | Sumputkeun éditan kuring | Témbongkeun bot | Sumputkeun éditan minor | Témbongkeun kategorisasi kaca | Témbongkeun Wikidata
Témbongkeun nu anyar robah nepi ka 25 Séptémber 2023 20.41
   
 
Daptar singgetan:
D
Éditan Wikidata
A
Ieu parobahan bakal ngahasillkeun kaca anyar (tempo ogé béréndélan kaca anyar)
m
Ieu éditan minor
b
Ieu parobahan dijieun ku bot
(±123)
Ukuran kaca robah sajumlah ieu bit
Halaman yang dipantau sementara

25 Séptémber 2023

21 Séptémber 2023

19 Séptémber 2023

 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/136 15.04 +4.110103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 122 17 3 MOESA 4. Pikoekoeh langgeng, lampahkeuneun 10 anna sing sasēmět kaboeboewahan, ' sa koemaha ditjokotna gadjih sapi koerban kabeh enggon maraneh tjitjing: a ari panarima teja. Pek koe panghoeloe koe maraneh toeroen -toemoeroen , dina sa- sakabeh gadjih djeung sakabeh gětih teu meunang dihakan koe maraneh. a 1 Moosa 9 : 4 ; 3 Moesa 7 : 23 , 26 ; 17 : 10-14 ; Lal. 15:20 , 29 . doe didoeroek dina altar koerban doe 11 roekan. ' Děmi koelit eta...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/1365 15.00 +2.113103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1351 WAHJOE 22 . e saha -saha noe halabhab, geura datang; sarta ari noe hajang, geura njokot tjai djeung panganggeusan ,noe pangheulana 14 sarta djeung pangpandeurina. " Salamět sakoer noe ngalampahkeun timbalan andjeunna! Tangtoe kongang kanaf tangkal kahiroepan, sarta asoep kana 9 lawang, toeloej ka djěro nagarateja. kahiroepan teu make dibajar. a p. 14:13. b p. 21 : 9 . c Jės . 55 : 1 ; Joh. 7 : 37 ; p. 21 : 6. 18 Kaoela ngingětan ka oenggal dj...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/44 10.24 +4.226103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 26 . 30 koeb aja kaolahan, beunang andjeunna ngolah. Kaběněran Esaoe soemping ti 30 těgal, sarta tjape. ' Pok Esaoe misaoer ka Jakoeb : Tjik, akang bere njatoe eta noe beureum-beureum sawareh; karana akang tjape. Kitoe noe matak Esaoe a geureuhana. Diwalon koe 'andjeunna: a Eta teh doeloer kaoela ; karana sijeu neun ngalahir, jen : Pamadjikan kaoela, [manahna] bisi aing koe djalma enggon ijeu dipaehan koe hal Rabeka ; sabab 8 geulis pisan...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/43 10.21 +4.294103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 25 . Ismail , sarta kitoe ngaran - ngaranna, kah, djadi geureuha Ishak, sarta dipikaäsih. Kakara Ishak kalipoeran sanggeus katilar koe iboena. masing-masing desa -desana djeung kam poeng -kampoengna, doewa wělas gěgě a p . 16:14 . b Jos. 15:18. 29 17 den , njangking sabangsa -bangsana. 'Sar ta kijeu taoen hiroep Ismail, saratoes PASAL 25 . taoen, poendjoel tiloe poeloeh toedjoeh taoen. Tidinja Ismail • dongkap ka poe reuha, djěněnganana...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/42 10.20 +4.250103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 24. 28 sarta ka iboena njanggakeun barang kijeu : Tjik, kaoela něda nginoem tjai 44 saeutik tina kendi njai; 'seug njaoerka 54 noe moelja -moelja. " Tidinja pada dahar simkoering : Mangga ngaleueut, malah nginoem, eta abdi reudjeung batoer koering rek nimbaän pikeun onta bapa batoerna anoe ngiring teja; toeloej ma reuting. Ari isoek-isoek haroedang, seug ongkoh : moegi nja eta istri, anoe koe Pangeran dikërsakeun bade ka poetra abdi teh mihato...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/41 10.19 +4.217103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 24. 27 rang geus reres diinoeman, pok njaoer: rami djeung parab ka onta -onta, kitoe Koering dek nimba deui pikeun onta deui tjai, pikeun ngoembah soekoe eta djalma djeung soekoe batoer-batoerna bapa, dongkap ka reres ngarinoemna. 20 'Gantjangna kěndi ditjitjikeun kana pa- 33 anoe ngiring . Teu lila eta djalma di ragina nginoem, seg loempat deui kana soemoer, nimba, nja nimbaän pikeun soegoehan dahareun. Děmi pioendjoek 21 sakabeh ontan...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/40 09.19 +4.167103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 26 1 MOESA 24. peun Mamre, nja kebonna katoet goe- keun mah ka maneh, maneh teh pibě hana noe di djěro kėbon, kitoe deui rěsiheun tina ijeu pangnjoempahan ka sakabeh kakaian anoe dina kebon, anoe 18 dina sawěwengkeranana sakoeriling, 'djadi kagoengan Ibrahim , kasaksian koe sadajana oerang Het, koe sakoer bae anoe mi ; ngan anak kami koe maneh poma 9 oelah dipoelangkeun ka dinja. " Toeloej 19 asoep lawang nagarana. ' Sanggeus kitoe Ibrahim ngoe...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/39 09.17 +4.153103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 23. 25 ran , sapedah maneh geus ngalampah- gědening Allah di těngah kaoela ; mang keun anoe kitoe pětana, sarta hanteu ngowělkeun anak maneh anoe noeng17 gal, ' noe matak kami teh kaliwat -sa- ga, papaten andjeun koerēbkeun dina king nja rek ngaběrkahan ka maneh, sarta kaliwat -saking nja rek ngadjeng- měnggěl pakoeboeranana, ngahoelag an karkeun toeroenan maneh , tjara ben- bakal kawaris lawang moesoeh -moe18 soehna. ' Djeung deui º di...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/38 09.16 +4.086103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 22. 24 ka kaoela, sarawoeh kaoela hanteu pisan meunang warta, kadjaba ajeuna. djeung boedak dek toeloej ka ditoe, sě dja sěmbahijang; engke datang deui ka njandak domba reu- 6 maraneh . " Tidinja Ibrahim njandak soe djeung sapi, dibatoerkeun ka Abimelek ; toeloej doewanana pada ngadaměl pěr28 djangdjian. 'Ari Ibrahim njingsalkeun loeh pikeun koerban doeroekan teja, dipanggoelkeun ka Ishak poetrana, sar 27 " Tidinja Ibrahim anak domba to...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/37 09.15 +4.230103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 21 . 2 pangandikana teja . ' Geus kitoe bo bobot, toeloej Sarah ngowokeun pikeun Ibra- him hidji poetra lalaki, eukeur Ibrahim geus sěpoeh, dina mangsa noe koe Pangeran diandikakeun ka Ibrahim teja. 3 'Ari eta poetra, anoe diwědalkeun keur Ibrahim , anoe beunang Sarah ngowo- keun keur andjeunna teja, koe Ibrahim didjenenganan Ishak. ' Sarta eta Ishak 23 keun ka Hadjar, diteundeun dina taktak na, sarta dipaparin boedak teja, bari seug dipiw...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/36 09.14 +4.058103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 20, 21 . 22 misaoer ka andjeunna kijeu : a Naha an 38 ajeuna. 'Ari rajina kitoe keneh ngowokeun hidji poetra lalaki ; toeloej dinga- djeun midaměl kitoe ka kaoela sakabeh ? sareng nahaon dosa kaoela ka andjeun, anoe matak andjeun ka kaoela sareng ka karadjaän kaoela ngadatangkeun do ranan Ben-Ami ; nja eta teh karoehoen bangsa Amon, těpi ka mangsa ajeuna. a 3 Moesa 18 : 7. 6 5 Moesa 2 : 9, 19 ; 23 : 3 . sa sakitoe gěde ? Andjeun ka kaoel...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/35 09.13 +4.251103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 19 . 21 nana : Geura djoeng , bawa pamadjikan ngalijeuk ka toekang ti poengkoereun maneh , djeung eta doewa anak maneh andjeunna , kasěděk djadi tihang oejah. noe awewe, anoe djonghok, bsoepaja a 5 Moesa 29 : 23 ; Djab. 11 : 6 ; Loek. 17 : 29 . b Jér. 50:40 ; 2 Petr. 2 : 6. c Loek. 17:32 . maneh oelah katiwasan koe kadorakaän 16 ijeu nagara. 'Děmi Eloet talangke; pek 27 eta doewa djalma njarěkěl panangan Barang braj isoek, gantjang Ibr...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/34 09.11 +4.010103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 19 . 20 30 balanana : Moal koe kami didaměl koe 6 koela dek didjima. " Tidinja Floet ka karana noe opat poeloeh. Pioendjoekna deui: Moegi-moegiGoes loewar ka maranehanana ka hareupeun lawangna, bari meundeutkeun pantona 7 poengkoereunana. ' Pok misaoer kijeu : ti oelah běndoe, rehing simkoering oen 31 djoekan deui : manawi di dinja kapěndak Eh doeloer -doeloer! poma oelah milam tiloe poeloeh. Děmi timbalanana: Moal koe kami didaměl ,...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/33 09.10 +4.172103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 18. 19 saeusi-imahna pandeurieunana, sina pa da ngestoekeun djalan Pangeran, nga lampahkeun kaběněran djeung kaädilan, sangkan Pangeran ka Ibrahim ngada tangkeun sakoer anoe koe Pangeran dak mantega djeung tji- soesoe, kitoe deui geus didjangdjikeun ka manehanana. anak sapi beunang njadijakeun teja, bari dihatoerkeun sakali ka noe tiloean ; ari 20 Nimbalan deui Pangeran : Djědjeritan Sadoemoe djeung Gomora nja rosa pi andjeunna seug ngaděgan k...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/32 09.09 +4.129103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 18. 18 bae anoe bangsa lalaki satoeroenan- ngandikana ka andjeunna; ladjěng Al toeroenan maraneh : anoe asal didjoeroekeun di imah, sarta noe beunang ngadoewit ti sakabeh djalma nagara sedjen, anoe teu kaäsoep bangsa maneh. lah moenggah ti Ibrahim . a p . 18:10 . b p. 18:12. c p. 16:10 ; 21:13. d p. 25 : 1–16. 23 Tidinja Ibrahim njandak Ismail poe trana, djeung sakabeh anoe asal didjoe roekeun di boemina, kitoe deui sakabeh 13 'Anoe asa...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/31 09.08 +4.064103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 17. 17 koe Sarai direndahkeun , bijoer kaboer nembongan ka Abram, sarta nimbalan ti pajoeneunana. a Gal. 4:22. 6 p. 30 : 3 , 9. ka andjeunna kijeu : « Ijeu kami Allah Geus kitoe Hadjar kapěndak koe Ma laikat Pangeran pělěbah tji-njoesoe, di anoe moerba-wisesa ; maneh koedoe loe těgal lēga, nja eta pělěbah tji-njoesoe 2 satěměnna. 'Moen kitoe mah kami rek 8 anoe di djalan ka tanah Soer. ' Pok 7 a mampah di pajoeneun kami, sarta sing...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/30 09.07 +4.192103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 16 1 MOESA 16. 5 ris maneh . ' Geus kitoe dipiwarang bi- hoeroeng, anoe njorang kana antara djil ka loewar; ladjěng ditimbalan kijeu : 18 beunang motongan teja . 'Dina poë eta Geura tanggah ka langit, bilang bentang-bentang, lamoen maneh bisa mi- langan tamah . Pangandikana deui ka andjeunna : a Pikitoeëun toeroenan ma- Pangeran ka Abram ngadaměl pěrdjang djian, kijeu pangandikana : Tanah ijeu koe kami geus dipaparinkeun ka toe roenan maneh, ti sě...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/29 09.04 +4.152103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 15 . oerang Emor, noe tjaritjing di HasasonTamar. a p. 11 : 2. b p. 15:20. c 5 Moesa 2 : 10. d 5 Moesa 2:12 . 8 Toeloej boedal radja Sadoemoe, radja Gomora, radja Adma, radja Sěboim, 15 djeung anggoer . Ari eta teh panghoeloe 19 Allah noe langkoeng agoeng. 'Sarta la djeng ngaběrkahan ka Abram, kijeu lahirna : Moegi-moegi sing diběrkahan Abram koe Allah noe langkoeng agoeng, djeung radja Bela, nja eta Soar teja, 20 noe kagoengan langit dj...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/28 09.02 +4.145103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 14. 14 Abram teh 6 soegih liwat saking, loba 3 ingon-ingon reudjeung emas-perak.'Geus pada migawe dosa ka Pangeran bangět katjida. kitoe djặngkar deui ti tanah kidoel, a p. 2 : 8. b p. 19:22. c p. 14:12 . d p. 18:20. mapaj oeroetna angkat; ladjěng dong- 14 Tidinja Pangeran nimbalan ka Abram , kap ka Bet -El, ec ka enggon oeroet hi- sanggeusna Eloet misah ti andjeunna , mahna tadina , di antara Bet-El reudjeung 4 Ai ; ' kana enggon alt...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/27 09.00 +4.123103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 13 1 MOESA 12, 13 . PASAL 12. mangsa aja timbalan Pangeran Pareng dina tanah eta patjéklik , anoe matak Abram angkat ka Měsir, sědja ka Abram : a Maneh geura ijang ti njemah di dinja, wantoe -wantoe patje tanah maneh, djeung ti sanak-baraja klik teh bangět katjida dina eta tanah . 11 ' Děmi geus kitoe, ana geus deukeut, arek soemping ka Měsir, pok Abram ngalahir ka Sarai geureuhana : a~ Sa ěnjana, akang těrang pisan, jen njai 12 istri geulis roep...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/26 08.59 +4.181103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 12 1 MOESA 11 . leg teja, opat ratoes taoen, poendjoel Hajoe oerang njijeun hidji nagara keur diri oerang, sarta hidji papanggoengan , tiloe poeloeh taoen deui, sarta poe ari poentjakna º masing něpi ka langit ; nja eta oerang teh hajoe njijeun anoe traän deui lalaki-awewe. 18 Ari a Peleg hiroepna tiloe poeloeh matak mashoer diri oerang; soepaja 19 taoen, geus kitoe poepoetra Rěhoe. 'Dě oerang celah pabalễntjar dina satongmi hiroep Peleg, ti san...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/25 08.53 +4.042103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 11 1 MOESA 10, 11 . boes, oerang Emor djeung oerang Gir 27 'Allah moegi ngalegakeun ka Japet, sarta sing datang ka ngěnggonan di 17 gas; ' oerang Hiwi, oerang Arka djeung djero himah Sem ; ari Kanaän mah 18 oerang Sin; ' oerang Arwad, oerang sing ngawoela ka dinja ! Sěmar, sarta oerang Hamat . Sanggeus a Ep . 5:18 . 6 p. 10 : 6. c Hak. 1:28. na ti dinja kaom-kaom oerang Ka 25 Děmi hiroep #noh, ti sanggeus tjaäh 19 naån pabalễntjar. 'Ari watěs oeran...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/24 08.17 +4.206103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 10 1 MOESA 9. 2 'Eta maraneh b sing dipikasijeun djeung 13 roen, salalanggengna : 'kami geus ma dipikareuwas koe sakabeh sasatoan boe- parin katoembiri dina mega, nja eta mi djeung koe sakabeh manoek awang- noe djadi tanda pěrdjangdjian di antara awang, koe saniskara bae noe koemě- 14 kami djeung boemi. 'Satijap -tijap kami lip di darat, sarta koe sakabeh laoek ngadatangkeun mega ka loehoereun laoet; geus pada diselehkeun ka leuboemi, seug katoemb...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/23 08.16 +4.021103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 9 1 MOESA 8, 9. ngalaän toetoep kapal, bari seug roe roet-reret; doemadakan, darat teh geus PASAL 8. TVidinja adjeung Allah emoeteun ka Énoh, 14 saät. 'Ari dina boelan noe kadoewa, ka sakabeh sato leuweung, dina tanggal toedjoeh likoer, harita sarta ka sakabeh sato tjoöeun , anoe boemi geus toehoer. sasarēngan djeung Enoh di djěro kapal 15 a p. 6 : 7, 11 . Tidinja Allah ngandika ka Enoh, kijeu teja. Ladjeng Allah ngadatangkeun angin 16 timba...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/22 08.13 +4.028103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 7 . 8 ngětjrěk hoedjan, opat poeloeh poë opat ka andjeunna, nja kitoe pisan nga- 13 poeloeh peuting lilana. ' Nja dina poë eta pisan Enoh lebet; ari Sem, Ham lampahkeunana . djeung Japet, poetra Enoh, kitoe deui a 1 Petr. 3 : 20 ; 2 Petr. 2 : 5. b p. 7 : 5 ; Ibr. 11 : 7. geureuha Enoh sarta tiloe geureuha poetrana teja, pada ngiring kana kapal. PASAL 7 . 14 'Nja arandjeunna sarta djeung saroe paning sato leuweung saädat-saädatna, lidinja Pange...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/21 08.11 +4.025103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 6 . oemoer Lamek toedjoeh ratoes teh geus roeksak, wantoe-wantoe sa taoen, poendjoel toedjoeh poeloeh toe- niskara daging geus pada ngaroeksak keun djalanna di boemi . a p. 5:22, 24 ; 7 : 1. lah 32 7 a p . 3:17. djoeh taoen ; toeloej maot. Ari oemoer Enoh dongkap ka lima b p. 5:32. ratoes taoen, geus kitoe Enoh poepoe- 13 tra Sem, Ham djeung Japet. Tidinja Allah nimbalan ka noh : Saniskara daging geus něpi ka panoeng . toengan di pa...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP
 • A Kaca:Pĕrdjangdjian anjar.pdf/20 08.06 +3.960103.174.122.26 obrolan(→‎Can diuji baca: Nyieun kaca anyar 1 MOESA 5 . 6 harita djalma-djalma ngamimitiana njě- | 16 poepoetra Jared .. 'Děmi hiroep Maha an boet padjěněng Pangeran. lalel, ti sanggeus poepoetra Jared teja, dalapan ratoes taoen, poendjoel tiloe poeloeh taoen deui, sarta poetraån deui a p . 12 : 8 . PASAL 5 . .Mangsa Adam Tjeuteh poëan kitab Allah toetoeran ngadjadike un manoesa teja , a 17 lalaki-awewe. 'Djadi djoemlah oemoer Mahalalel dalapan ratoes taoen, poen djoel salapan poeloeh l...) Tag: Can diuji baca Éditan sélular Éditan wéb HP